Mempelajari Khalifah-khalifah Bani Umayyah dalam Sejarah Islam

Kata Ibnu Umayyah berasal dari nama seorang pemimpin Kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah yakni Umayyah Ibnu Abdi Syam Ibnu ‘Abdi Manaf. Semasa hidup Umayyah selalu bersaing dengan pamannya yang bernama Hasyim Ibnu ‘Abdi Manaf dalam merebut pimpinan dan pengaruh masyarakat bangsanya. Pada saat Nabi Muhammad SAW bersama ribuan kaum muslimin menyerbu kota Mekkah, saat itu […]

Bani Umayyah: Masa Kejayaan dan Keruntuhannya

Bani Umayyah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sejarah perkembangan Islam dunia. Hal ini disebabkan Bani Umayyah merupakan kekhalifahan Islam pertama yang didirikan setelah masa Khlulafaur Rasyidin berakhir. Bani Umayyah sendiri memerintah selama kurang lebih 91 tahun, yakni sejak tahun 41 Hijriyah atau 660 Masehi dan berakhir pada tahun 132 Hijriyah atau 749 Masehi di […]