Macam-macam Madzhab dalam Ilmu Fiqih

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, madzhab diartikan sebagai haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi rujukan bagi umat Islam. Dalam ilmu fiqih terdapat empat madzhab yang difatwakan oleh ahli fiqih, yang salah satunya wajib diikuti oleh umat Islam. Keempat madzhab tersebut adalah Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi’i, dan Madzhab Hanbali 1. Madzhab Hanafi […]