Ciri-Ciri Aliran Sesat Menurut Islam dan Sebab Munculnya

Ajaran islam adalah ajaran yang universal. Ajaran islam mendukung manusia untuk mencapai ujuan Penciptaan Manusia, Proses Penciptaan Manusia , Hakikat Penciptaan Manusia , Konsep Manusia dalam Islam, dan Hakikat Manusia Menurut Islam sesuai dengan fungsi agama . Ajaran islam berorientasi untuk membimbing dan mengarahkan manusia agar dalam kehidupan dapat menjalankan kehidupan yang benar jauh dari kesesatan. […]

Apa itu Syiah dan Sunni Menurut Aqidah Islam?

Perbedaan pandangan dan aliran dalam islam, sudah terjadi sejak zaman Rasulullah meninggal dulu. Sejak Rasulullah meninggal, islam menjadi banyak sekali kubu dan kelompok yang membuat masing-masing memiliki jamaahnya tersendiri. Salah satu-nya adalah adanya Sunni dan Syiah. Sunni dan syiah lahir dari berbagai kepentingan dan politik yang terjadi di zaman Ali Bin Abi Thalib beserta pengikutnya […]

Tasawuf Syiah : Pengertian, Konsep, dan Ajarannya

Syiah merupakan salah  satu aliran, mahdzab, yang sangat berkaitan erat dengan masalah perpolitikan juga sejarah islam di masa lalu. Pada dasarnya syiah menolak dan tidak mengakui kekhalifahan yang dipegang oleh sahabat-sahabat terdahulu nabi, yaitu Abu bakar, Umar Bin Khattab, dan Usman Bin Affan. Mereka lebih mengakui akan keimaman keluarga Nabi, salah satunya yang dianggap sebagai […]

Aliran Syiah dalam Ilmu Kalam

Syiah adalah satu aliran atau mahdzab yang erat kaitannya dengan sejarah dan perpolitikan islam di masa lalu. Secara umum, aliran syiah menolak kekhilafahan yang berasal dari tiga khalifah Sunni yaitu Abu Bakar, Umar, dan Usman Bin Affan. Aliran syiah sendiri berkiblat kepada ahlul baik yang mengaku sebagai keluarga asli atau keturunan rasul, termasuk mengangkat Ali […]