4 Manfaat Khitan Menurut Islam

“Kesucian (fitrah) itu ada lima: khitan, mencukur bulu kemaluan, mencukur bulu ketiak, memendekkan kumis, dan memotong kuku.” (HR. Bukhari Muslim) Secara bahasa, khitan berarti memotong. Sedangkan secara terminologi, khitan adalah memotong kulit kelamin lelaki. Khitan merupakan bentuk ketundukan diri kepada syari’at Islam. Khitan wajib dilakukan pada saat anak belum memasuki usia balig, sebab pada saat […]

Hukum Sunat Bagi Anak Perempuan Dalam Islam

Khitan merupakan hal yang sudah difitrahkan untuk manusia seperti sabda Rasulullah, “Fithrah itu ada lima: Khitan, mencukur rambut kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan memotong kumis.“ [HR. Al-Bukhary Muslim)]. “Ibrahim ‘alaihissalam telah berkhitan dengan qadum (nama sebuah alat pemotong) sedangkan beliau berumur 80 tahun.” [HR. Al-Bukhary Muslim]. Sedangkan untuk hukum khitan bagi perempuan juga […]

Hukum Khitan Bagi Perempuan Menurut Islam

[box title=”” align=”center“Ibrahim ‘alaihissalam telah berkhitan dengan qadum(nama sebuah alat pemotong) sedangkan beliau berumur 80 tahun.” (HR. Bukhari Muslim)[/box] Sejak Zaman nabi Ibrahim AS, khitan sudah diterapkan dan dilakukan di masyarakat. Hal ini tentu sangat sejalan sebagaimana sunnah yang telah Nabi Muhammad contohkan. Bagi laki-laki khitan memiliki manfaat untuk mensucikan dan membersihkan diri, serta kesehatan […]