Kamus Islam A-Z

√ Islamic Base Pass quality & checked by advisor, read our quality control guidelance for more info

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

K

Ka’ab bin al-Asyraf
kabilah
kada
kadi
kafarat
kafir
kafir harbi
kafir muahid
kafir zimi
kaifiah
Kakbah
Kalalah
Kalender Hijriyah
kalimatusyahadat
Kalkalah
Kanaan
Kasrah
kaul
Kaum ‘Ad
Kaum Quraisy
Kaum Tsamud
kauman
kawin mutah
kecemerlangan
keislaman
kejumudan
Kekaisaran Persia
Kekaisaran Romawi Timur
Kekaisaran Sasaniyah
kekayaan
Kekhalifahan Rasyidin
Kekhalifahan Umayyah
kerajaan absolut
ketaatan
ketakwaan
Kha
Khadijah binti Khuwailid
Khadir
Khalaf
Khalid bin Walid
khalifah
Khamar
Kharijah bin Zaid
khauf
Khawarij
khawas
khawasulkhawas
khianat
khilafiah
khitbah
Khorasan Raya
khuluk
Khunais bin Hudhaifa
khurafat
kiai
kias
kiblat
kikir
kisas
kitab
Kitab Allah
Kitab Shahihain
Kitab Taurat
kompromistis
kongres
kopiah
Koptik
Kota santri
Kufah
Kufur
kunut
kunut nazilah
kupu-kupu padi
kutaib
kutubusitah
kuud
fbWhatsappTwitterLinkedIn