10 Sahabat Nabi Yang Termasuk Assabiqunal Awwalun Beserta Penjelasannya

√ Islamic Base Pass quality & checked by advisor, read our quality control guidelance for more info

Yang dimaksud dengan as-sabiqun al-awwalun adalah para sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam yang paling dahulu dan pertama masuk Islam.

Mereka adalah orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam seperti keluarga dan para sahabat karib.  

Sejatinya ada empat puluh sahabat yang termasuk as-sabiqun al-awwalun. Berikut adalah beberapa di antaranya.

1. Abu Bakar Ash-Shiddiq

Abu Bakar Ash-Shiddiq memiliki nama lengkap ‘Abdullah bin ‘Utsman bin ‘Amr bin Ka’ab bin Sa’ad bin Taim bin Murrah bin Ka’ab bin Lu-ay al-Quraisy at-Taimi atau Abu Bakar ash-Shiddiq bin Abi Quhafah.

Abu Bakar Ash-Shiddiq lahir di Mina pada tahun 573 M. Ayahnya bernama Abu Quhafah atau  ‘Utsman bin ‘Amr bin Ka’ab bin Sa’ad bin Taim bin Murrah bin Ka’ab bin Lu-ay al-Quraisy at-Taimi.

Adapun ibunya bernama Ummul Khair Salma binti Shokhr bin Amir bin Ka’ab bin Sa’d bin Taim bin Murrah. Nasabnya bertemu dengan nasab Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pada Murrah bin Ka’ab.

Merujuk kisah Abu Bakar Ash Shiddiq, gelar ash-shiddiq yang berarti benar diperolehnya dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam setelah beliau masuk Islam.

Sepeninggal Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, Abu Bakar Ash-Shiddiq mengemban kekhalifahan selama kurang lebih 2,5 tahun.

Beliau meninggal di usia 63 tahun dan merupakan manusia terbaik setelah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.

2. Umar bin Khaththab

Umar bin Khaththab atau Umar bin Khaththab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah Qurth bin Razakh bin Adiyy bin Ka’ab bin Lu’ai bin Ghalib.

Beliau lahir dari pasangan Khaththab bin Nufail Al-Shimh Al-Quraisy dan Khantamah binti Hasyim di kota Mekkah.

Sebagaimana halnya Abu Bakar ash-Shiddiq, nasab Umar bin Khaththab bertemu dengan nasab Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pada Murrah bin Ka’ab.  

Beliau masuk Islam ketika berada di Mekkah setelah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mendoakannya.  Hal inilah yang menjadi salah satu keutamaan Umar bin Khaththab.

Beliau dijuluki al-Faruk atau orang yang dapat memisahkan antara kebenaan dan kebathilan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.

Umar bin Khaththab menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar ash-Shiddiq selama kurang lebih 10 tahun 6,5 bulan. Beliau disebutkan meninggal karena terbunuh pada akhir Dzuhijjah 23 H di usia 63 tahun.  

3. ‘Ustman bin Affan

‘Utsman bin Affan lahir enam tahun setelah peristiwa Fiil dari seorang ibu yang bernama Arwa binti Kuraiz bin Rabiah bin Habib bin Abdi Syams bin Abdu Manaf.

Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pada Abdu Manaf.  

Beliau masuk Islam di awal-awal masuknya Islam ke Mekkah dan berhijrah sebanyak dua kali yaitu ke Habasyah dan Madinah.

Beliau merupakan menantu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam karena menikahi kedua orang puterinya yaitu Ruqayyah binti Muhammad dan Ummu Kultsum sepeninggal Ruqayyah binti Muhammad.

Karena menikahi dua orang puteri Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam itulah beliau mendapat julukan Dzun Nurain atau pemilik dua cahaya.   

Tugas kekhalifahan diembannya selama kurang lebih 12 tahun dan meninggal dunia pada tanggal 18 Dzulhijjah tahun ke-35 Hijriyah di usia 82 tahun.

4. ‘Ali bin Abi Thalib

Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Beliau lahir dari pasangan Abu Thalib dan Fatimah binti Asad bin Hasyim bin Abdi Manaf.

Beliau hidup bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sejak usia enam tahun. Dan di usianya yang genap 10 tahun, beliau memeluk Islam.

Beliau juga merupakan menantu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam karena menikah dengan puterinya yang bernama Fatimah.

Sepeninggal ’Utsman bin Affan, Beliaulah yang mengemban tugas kekhalifahan selama kurang lebih 4 tahun 7 bulan.

Berdasarakan sejarah Ali bin Abi Thalib, Beliau meninggal terbunuh di usia 63 tahun ketika hendak melaksanakan shalat subuh di bulan Ramadhan oleh Ibnu Muljam.  

Peristiwa kematian Ali bin Abi Thalib di bulan Ramadhan ini merupakan salah satu lembar sejarah Islam yang sangat kelam

5. Thalhah bin ‘Ubaidillah

Thalhah bin ’Ubaidillah al Quraisy at-Taimi Abu Muhammad lahir dari pasangan ‘Ubaidullah dan ash-Sha’bah binti ‘Abdillah.

Nasab Thalhah bin ’Ubaidillah bertemu dengan nasab Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pada Murrah bin Ka’ab.

Sebagaimana halnya ‘Ustman bin Affan, Beliau masuk Islam di awal-awal Islam datang ke Mekkah.

Beliau tidak turut serta dalam Perang Badar namun turut serta dalam Perang Uhud dan perang-perang lain setelahnya.

Beliau gugur di usia 62 tahun ketika berkecamuk Perang Jamal pada tahun 36 Hijriyah.  

6. Az-Zubair bin Al-Awwam

Az-Zubair bin Al-Awwam adalah Sahabat yang masuk Islam di usia enam belas tahun. Beliau adalah seorang sahabat setia atau hawari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.

Beliau lahir dari rahim seorang ibu bernama Shafiyyah binti Abdul Muthalib. Nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pada Qushayy bin Kilab.  

Sebagaimana ‘Ustman bin Affan, ia berhijrah sebanyak dua kali yakni ke Habasyah dan ke Madinah. Di Perang Jamal yang berkecamuk pada tahun 36 H, beliau gugur di usia 67 tahun.  

7. ‘Abudurrahman bin Auf

‘Abdurrahman bin Auf adalah putra dari seorang ibu yang bernama asy-Syifa’ binti Auf.

Nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pada Kilab bin Murrah.

Beliau masuk Islam dua hari setelah Abu Bakar ash-Shiddiq masuk Islam.

Sepanjang perjalanan sejarah membela agama Allah bersama Rasulullah shaallallahu ‘alaihi wasallam, ia turut serta dalam Perang Badar dan perang-perang lain setelahnya.

Keutamaan sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasalam ini antara lain merupakan orang Quraisy dari Bani Zuhrah dan menjadi satu di antara enam orang anggota syura yang ditunjuk oleh ‘Umar.

Beliau juga merupakan salah satu Sahabat yang ikut dalam Perang Badar, dan menjadi salah satu di antara delapan orang yang pertama masuk Islam.

Beliau meninggal di usia 72 tahun di Madinah dan dimakamkan di Baqi’

8. Abu ‘Ubaidah bin Al-Jarrah

Salah satu di antara para Sahabat yang masuk Islam dari tangan Abu Bakar ash-Shiddiq pada awal masuknya Islam ke Mekkah adalah Abu ‘Ubaidah bin Al-Jarrah.

Beliau lahir dari rahim seorang ibu yang b ernama Ummu Ghanm binti Jabir bin Abdul Uzza bin Amir bin Umairah bin Wadi’ah bin Al-Harits bin Fihr.

Nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pada Fihr bin Malik.

Beliau turut serta dalam Perang Badar dimana beliau membunuh sendiri ayahnya yang saat itu belum beriman.

Dari peristiwa inilah, beliau dikenal sebagai seorang Sahabat yang tegas dan sangat loyal pada Allah subhaanahu wa ta’ala, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, dan orang-orang beriman.

Beliau meninggal dunia karena penyakit Thaun amwas di usia 58 tahun dan dimakamkan di desa Amta’.

9. Sa’ad bin Abi Waqqash

Sa’ad bin Abi Waqqash adalah salah satu paman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Beliau memiliki nama asli Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab.

Beliau lahir dari rahim seorang ibu bernama Hamnah binti Sufyan bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdi Manaf. Nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pada Kilab bin Murrah.

Beliau masuk Islam di awal-awal Islam datang ke Mekkah. Beliau turut serta dalam seluruh peperangan bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam termasuk Perang Badar.

Beliau meninggal di ‘Aqiq dan dimakamkan di Madinah.  

10. Said bin Zaid

Said bin Zaid adalah putra dari pasangan Zaid bin ‘Amr bin Nufail dan Fatimah binti Ba’jah bin Umayyah bin Khuwailid. Nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pada Ka’b bin Luayy.

Said bin Zaid merupakan sepupu dari Umar bin Khaththab dan menikahi Ummu Jamil binti Khaththab yang merupakan saudara Umar.

Beliau masuk Islam di awal-awal Islam datang ke Mekkah. Beliau turut serta dalam semua perang kecuali Perang Badar.

Said bin Zaid meninggal di usia 70 tahun di al-‘Aqiq dan dimakamkan di Madinah.

fbWhatsappTwitterLinkedIn