Golongan yang Tidak Mendapat Syafaat di Hari Kiamat

√ Islamic Base Pass quality & checked by advisor, read our quality control guidelance for more info

Syafaat nabi saw yang dibahas di keutamaan surat ad dukhan merupakan pertolongan yang diberikan oleh nabi muhammad saw kepada ummatnya pada hari akhirat kelak disaat ummatnya tidak ada pertolongan lain selain daripada syafaat baginda. Tetapi hanya golongan manusia yang memperoleh segala keberkatan dan rahmat daripada Allah SWT serta memperoleh kecintaan rasululah saw akan memperoleh syafaat nabi di akhirat kelak.

Kerugian yang sangat besar bagi insane dan golongan manusia yang tidak paham bahaya mengkonsumsi alkohol dalam islam yang tidak memperoleh kasih sayang bahkan dibenci oleh rasulullah saw karena kebencian baginda mengandungi makna kebencian Allah SWT. Jika rasulullah saw membenci seseorang bererti kebencian tersebut bedasarkan kebatilan yang dilakukan oleh golongan manusia tersebut.

Di antara golongan manusia – golongan manusia yang tidak mendapat syafaat nabi saw di akhirat kelak adalah golongan manusia yang durhaka, golongan pengikut dajjal, golongan manusia yang di dalam hatinya ada penyakit, golongan manusia yang membenci islam, golongan manusia yang hanya memikirkan hal dunia, golongan manusia yang meremehkan islam, golongan manusia yang mengabaikan akhlak mulia, golongan manusia yang melupakan kebahagiaan dan ketenangan hidup, golongan manusia yang durhaka kepada ibu dan ayah, suami yang tidak menjaga istri dari neraka, dan istri yang tidak mahu menyayangi dan mengurus anak.

Golongan yang Tidak Mendapat Syafaat di Hari Kiamat.

Golongan Manusia yang Kufur Kepada Allah

 • Kufurnikmat

– manusia yang kufur nikmat atau kufur dalam islam adalah manusia yang tidak mengenali zat yang maha mulia, maha bijaksana, maha mengetahui, maha pencipta, dan maha pentadbir. Mereka akan berada di dalam kegelapan dan kejahilan sehingga akhir hayat mereka. Kekufuran juga merupakan kezaliman yang paling besar dan jahat

 • Golonganmanusia yang menzalimi diri sendiri.

– golongan manusia ini menggunakan anggota – anggota tubuh badan mereka dengan cara yang tidak sesuai dengan fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dengan melakukan perbuatan – perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT seperti fitnah dalam islam.

 • Golonganmanusia ingkar.

– golongan manusia ingkarini merupakan manusia yang melengah – lengahkan hak – hak dirinya terhadap AllahSWT demi mengejar kepentingan diri mereka sendiri.

 • Golonganmanusia yang tidak menunaikan hak ibu dan ayah.

– golongan manusia initidak menunaikan tanggungjawab mereka sebagai anak terhadap kedua – dua ibu danayah mereka. Hak kepada ibu dan ayah merupakan hak paling besar bagi manusia didunia ini.

 • Golonganmanusia yang membangkang terhadap perintah Allah.

– golongan manusia iniadalah mereka yang tidak beriman kepada Allah SWT, enggan mengaku illahiyah-nyadan rabbaniyah-nya dan membangkang titah perintah-nya.

 • Golonganmanusia yang tidak mengenal Allah.

– golongan manusia initidak akan mendapat ilmu yang benar dan akal mereka akan melalui jalan – jalanyang susah dan berliku dalam segenap bidang kehidupan.

Golongan Manusia yang di dalam Hatinya Ada Penyakit.

 • MensyirikkanAllah SWT.

– penyakit hati iniberpunca daripada kesombongan manusia yang enggan mengakui kebesaran dankemuliaan Allah SWT.

 • Melakukanamalan yang berdosa.

– golongan manusia inigemar melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.

 • Lalaiterhadap tugas

– golongan manusia inilalai terhadap tugas yang dipertanggungjawabkan Allah SWT kepada hamba yangmuslim.

 • Meninggalkankeputusan Allah SWT dalam kehidupan.

– golongan manusia inimenganggap segala ketentuan dan ketetapan Allah SWT dipandang tidak baik dantidak diredhai oleh manusia. Mereka merasakan keputusan Allah SWT menjatuhkanmaruah mereka.

 • Menghinaorang yang dimuliakan Allah SWT.

– golongan manusia inigemar menghina dan memandang kecil orang yang dikasihi dan disokong oleh Allah SWT.

 • Tidakmerujuk kepada Allah SWT.

– golongan manusia initidak merujuk kepada Allah SWT segala permasalahan mereka sebaliknya merekamengambil rujukan yang lain.

 • Mencurigai,syak dan sangsi kepada janji – janji Allah SWT.

– golongan manusia inicuriga, syak, dan sangsi kepada janji – janji dan ingatan – ingatan Allah SWTseperti sangsi dan curiga terhadap jaminan syurga oleh Allah SWT terhadap orangyang beriman.

Golongan Manusia yang Membenci Islam

 • Karenaislam bertentangan dengan jahilliyah.

– faktor terbesar yangmenyebabkan islam dimusuhi iaitu factor akidah islam yang berlawanan denganjahilliyah atau kufur. Islam mengajak kepada akidah yang sohih serta realityhidup yang salimah, syamilah, dan kamilah yang mana bertentangan dengankekufuran.

 • Karenaislam memerintahkan keadilan.

– berlaku adil adalahsalah satu perkara yang amat dituntut di dalam islam. Golongan manusia yanggemar melakukan keburukan menganggap sifat adil ini menyushakan diri mereka karenamenghalang mereka untuk mendapatkan ape yang mereka inginkan.

Golongan Manusia yang Hanya Memikirkan Dunia.

 • Hanyauntuk hidup semata – mata.

– golongan manusia inihidup hanya untuk dunia semata – mata. Mereka dinamakan golongan manusiaad-dahriyyan.

 • Hilangpedoman.

– golongan manusia initelah hilang pedoman, terumbang – ambing, aqidah bersimpang – siur, melakukansesuatu dan menyimpang dari jalan Allah SWT dalam kehidupan duniawi. Namunmereka masih menyangka mereka membuat kebaikan. Mereka berfahaman kebendaanwalaupun kaangkala mereka melakukan kerja berbentuk kerohanian.

Golongan Manusia yangMeremehkan Islam

 • Islamdianggap menghambat kemajuan.

– golongan manusia inimenganggap undang – undang islam tidak lojik dan ketingalan zaman. Merekamenuntut undang – undang tertentu untuk menyelesaikan masalah yang timbuldaripada pelaksanaan undang – undang yang lain.

 • Islamdianggap menyusahkan.

– golongan manusia inimelihat pada cara nabi muhammad saw menyampaikan dakwah dan dianggap sebagaimenyusahkan karena bagi mereka terdapat cara yang lain yang lebih senang.Mereka sebenarnya tidak meyakini bahawa setiap tindakan baginda besabit dengankonsep dakwah islamiyyah dan cara penyampaian dakwah baginda adalah bimbinganwahyu Allah SWT.

Golongan Manusia yang Mengabaikan Akhlak Mulia.

Golongan manusia ini gemarmelakukan perilaku – perilaku yang buruk dan bertentangan dengan apa yangdituntut oleh Allah SWT. Mereka dikuasai oleh tingkah laku buruk danmenyebabkan hidup mereka porak peranda dan kacau bilau. Kejayaan sesebuahmasyarakat bermula daripada pembinaan sistem nilai yang kukuh yang dipengaruhiunsur – unsur kebaikan yang terpancar daripada akidah yang benar.

Justru, akhlak mempunyaiperanan yang penting di dalam kehidupan dan dalam memelihara kemuliaan insanserta keluhurannya.

Golongan Manusia yang Melupakan Kebahagiaan dan Ketenangan Hidup.

Kehidupan yang sempit.

– golongan manusia inimerupakan golongan manusia yang tidak paham atau kenal Allah SWT dan tidakkenal dirinya sendiri. Hatinya sentiasa sempit, tidak lapang, kusut, dan tidaktenang walaupun pada zahirnya mereka nampak tenang.

Mereka menjadi begini karenahati mereka tidak merasakan bahawa mereka bertuhankan Allah SWT. Jadi merekatiada tempat untuk mengadu apabila mengalami bermacam – macam masalah didalamhidup. Mereka terpaksa bergantung pada diri mereka sendiri sahaja untukmenyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

Tidak mengenal diri sendiri.

– golongan manusia – golonganmanusia ini merupakan mereka yang tidak merasakan diri mereka hamba kepada AllahSWT. Hanya pada lisan sahaja mereka mengakui tetapi tidak pada hati mereka.Maka, akan timbullah sifat sombong, bongkak dan sebagainya. Tiada rasaketenangan dalam diri mereka walaupun setinggi mana kedudukan mereka.

Melupakan kewajiban.

– golongan manusia – golonganmanusia ini merupakan mereka yang lupa tanggungjawap mereka sesame saudaraislam mereka. Mereka hidup dalam keadaan yang serba lengkap dan mewah tetapimereka tidak mahu tolong – menolong dan bantu – membantu saudara islam merekayang hidup dalam keadaan yang serba kekurangan.

Golongan Manusia yang Durhaka Kepada Ibu dan ayah

Golongan manusia – golonganmanusia ini merupakan mereka yang tidak menghormati dan memuliakan kedua ibudan ayah mereka. Mereka mengabaikan tanggungjawab mereka sebagai seorang anakterhadap ibu dan ayah mereka. Tidak menghormati ibu dan ayah merupakan dosayang paling besar sebagai seorang anak.

Suami hang Tidak Menjaga Istri dari Api Neraka.

Golongan manusia – golonganmanusia ini merupakan mereka yang tidak membimbing istri – istri merekamelakukan perkara – perkara yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sepertimenutup aurat, menjaga kehormatan diri mereka dan suami,

tidak keluar rumah tanpaizin daripada suami, dan sebagainya. Mereka gagal membimbing istri – istrimerka untuk menghormati diri mereka sebagai seorang suami dan gagal membimbing istri– istri mereka untuk mendidik anak mereka menjadi anak – anak yang soleh dansolehah.

Istri yang Tidak Mahu Menyayangi dan Mengurus Anak.

 • Membiarkananak.

– mereka tidak mengasuhdan mendidik anak mereka supaya menjadi anak yang soleh yang tinggi budipekerti.

 • Mengabaikananak.

– mereka tidak mendampingianak anak atau member perhatian kepada anak – anak mereka. Ini menyebabkanmereka tidak mengetahui perasaan dan permasalahan anak – anak mereka. Anak –anak mereka akan mencari kawan – kawan rapat mereka untuk

meluahkan masalah yangmereka hadapi. Ini tidak salah tetapi jikalau mereka tersalah memilih kawan iniakan menyebabkan mereka terpengaruh ke arah unsur – unsur social yang tidaksihat. Perhatian daripada ibu dan ayah terhadap anak – anak amat penting padamasa kini.

 • Tidakberkumpul dan beramah mesra.

– mereka tidak mahumeluangkan masa bersama – sama anak mereka seperti beriadah bersama – samauntuk mendekati dan mengenali hati budi anak – anak mereka selain dapatmengeratkan hubungan kekeluargaan.

 • Sibuk bekerja.

– di dalam islam sebenaryawanita tidak digalakkan bekerja karena ianya dapat merenggangkan hubungan mesraantara anak dan ibu, begitu juga hubungan antara istri dan suaminya. Iniberlaku karena wanita terlalu tumpukan pada kerjaya mereka hingga tanggungjawabmereka sebagai istri dan ibu terabai.

Semoga bermanfaat, sampaijumpa di artikel berikutnya.

fbWhatsappTwitterLinkedIn