Macam-macam Harakat Beserta Contohnya

√ Islamic Base Pass quality & checked by advisor, read our quality control guidelance for more info

Yang dimaksud dengan harakat adalah tanda baca atau simbol yang ditulis di atas ataupun di bawah huruf Arab. Adapun tujuan penulisan harakat adalah untuk memperjelas gerakan dan cara mengucapkan huruf tersebut.

Ada beberapa macam harakat yaitu fathah, dhammah, kasrah, fathatain atau tanwin fatah, dhammatain atau tanwin dhammah, kasratain atau tanwin kasrah, sukun, tasydid atau syaddah, dan tanda bacaan panjang lainnya.

1. Fathah ( ﹷ )

Fathah adalah harakat yang bentuknya menyerupai garis miring kecil dan berada di atas suatu huruf Arab. Fathah melambangkan bunyi huruf a. Dengan demikian, setiap huruf Arab yang mendapat harakat fathah berbunyi /a/.

Contoh :

جَثَتَبَاَ
jasatabaa

2. Dhammah ( ُ- )   

Dhammah adalah harakat yang bentuknya menyerupai huruf wawu kecil ( و ) dan terletak di atas suatu huruf Arab ( ُ ). Dhammah melambangkan bunyi huruf u. Dengan demikian, setiap huruf Arab yang berharakat dhammah berbunyi /u/.

Contoh :

رُزُدُخُحُ
ruzudukhuhu

3. Kasrah ( ِ- )

Kasrah adalah harakat yang bentuknya menyerupai garis miring kecil dan diletakkan di bawah suatu huruf Arab.

Kasrah melambangkan bunyi huruf i. Dengan demikian, setiap huruf Arab yang berharakat kasrah berbunyi /i/.

Contoh :

طِضِصِشِسِ
thidhishisyisi

4. Fathatain atau Tanwin Fathah ( ً- )

Fathatain atau tanwin fathah adalah harakat yang bentuknya menyerupai dua garis miring kecil dan berada di atas suatu huruf Arab. Setiap huruf Arab yang mendapat harakat fathatain atau tanwin fathah dibaca atau berbunyi /-an/.

Contoh :

قًفًغًعًظً
qanfangan‘anzan

5. Dhammatain atau Tanwin Dhammah ( ٌ- )

Dhammatain atau tanwin dhammah adalah harakat yang tersusun dari dhammah dan nun mati serta ditulis di atas suatu huruf Arab. Setiap huruf Arab yang mendapat harakat dhammatain atau tanwin dhammah dibaca atau berbunyi /-un/.

Contoh :

وٌنٌمٌلٌكٌ
wunnunmunlunkun

6. Kasratain atau Tanwin Kasrah ( ٍٍ- )

Kasratain atau tanwin kasrah adalah harakat yang bentuknya menyerupai dua garis miring kecil dan berada di bawah suatu huruf Arab.

Setiap huruf Arab yang mendapat harakat kasratain atau tanwin kasrah dibaca atau berbunyi /-in/.

Contoh :

طٍاٍءٍيٍذٍ
tinininyindzin

7. Sukun ( ْ- )

Sukun adalah harakat yang bentuknya menyerupai huruf ha’ ( ه ) yang ditulis di atas suatu huruf Arab.

Harakat sukun melambangkan fonem konsonan atau huruf mati dari suatu huruf.

Contoh :

سْلْكْقْفْ
slkqf

8. Tasydid atau Syaddah ( ّ- )

Tasydid atau syaddah adalah harakat yang bentuknya menyerupai kepala huruf sin yang diletakkan di atas huruf Arab dan melambangkan penekanan pada suatu konsonan yang dituliskan dengan simbol konsonan ganda.  

Contoh :

مَدَّمَرَّاَوَّاَنَّاَمَّ
maddamarraawwaannaamma

9. Tanda Bacaan Panjang

Selain tanda baca di atas, ada juga simbol atau tanda baca yang melambangkan bacaan panjang. Tanda bacaan panjang tersebut dilambangkan dengan huruf alif ( ا ), wawu sukun ( وْ ), dan ya sukun ( يْ ).

Contoh :

بَتيْبَجُوْبُكُوْبَتَاسَبَا
batiibajuubukuubataasabaa

Wallahu a’lam.

fbWhatsappTwitterLinkedIn