15 Doa Ketika Jatuh Cinta Dalam Islam

√ Islamic Base Pass quality & checked by advisor, read our quality control guidelance for more info

Cinta sejati dalam Islam merupakan sebuah perasaan yang sudah diberikan Allah SWT pada setiap umat manusia dimana manusia yang satu akan tertarik dengan lawan jenis. Ini membuat kita sebagai umat Islam harus lebih mensyukuri tentang apa yang sudah diberikan Allah SWT sebab kita masih bisa menjalankan salah satu ibadah yakni mencintai seseorang.

Pada saat menyayangi seseorang, maka kita harus sadar jika perasaan tersebut datangnya dari Allah sehingga jangan dilakukan terlalu berlebihan dan jika terjadi maka disarankan untuk melakukan cara menghilangkan rasa cinta yang terlalu berlebihan dalam Islam. Saat sedang memikirkan seseorang, maka kita juga harus sadar betul jika perasaan tersebut juga datang dari Allah SWT dan sudah selayaknya untuk berpikir dalam taraf yang wajar juga khususnya jika sudah mengarah ke hal yang tidak baik.

Saat sedang jatuh cinta menurut Islam, ada baiknya kita juga memanjatkan doa pada Allah SWT supaya bisa diberikan yang terbaik dalam urusan cinta yang sedang dirasakan. Selain itu, hal mendasar yang harus dipahami adalah jika kita mencintai orang tersebut semata mata karena mencintai orang tersebut sebab Allah SWT. Berikut ini adalah beberapa doa yang bisa anda panjatkan saat sedang jatuh cinta dalam Islam.

 1. Surah Yusuf Ayat 4

“Idzqoola yuusufu li abihi yaa abati inni roatu ahada ‘asyaro kawkaban wasy syamsa wal qomaro roaytuhum lii saajidiin”  Dibacakan sebanyak tiga kali.

“Wa-alqaytu ‘alayka mahabbatan minnii walitushna’a’laa ‘ainii”. “Allohumma sholi ‘ala sayyidina Muhammad wa’ala ali Muhammad” dibacakan tujuh kali.

 1. Surat Ar Ra’d Ayat 13

“Dan sekiranya ada suatu bacaan (kitab suci) yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi jadi terbelah atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, (tentulah Al Quran itulah dia)[774]. Sebenarnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman itu mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki (semua manusia beriman), tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang yang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sehingga datanglah janji Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji.”

 1. Surah An Nur ayat 26

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)….”.

Surah An Nur ayat 26 diatas bisa anda panjatkan sebagai motivasi untuk memperbaiki diri lebih baik lagi sehingga bisa lebih pantas dan akhirnya mendapatkan jodoh terbaik dari Allah SWT dengan mementingkan kriteria agama dan bukan karena kecantikan, ketampanan, tahta serta harta sekaligus sebagai doa agar dicintai orang yang kita cintai dalam Islam.

 1. Surah An Nur ayat 3

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.

Saat sedang jatuh cinta, maka tabiat buruk orang seringkali akan muncul yakni dengan melakukan perbuatan zina dan ini menjadi sangat penting agar kita didekatkan dari kriteria calon suami menurut Islam dan kriteria calon istrimenurut Islam yang baik sehingga jatuh cinta yang dirasakan bisa berbuah baik yakni diakhiri dengan pernikahan yang sah di mata Allah SWT.

 1. Surah Al Maidah ayat 5

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi”.

 1. Surah Al Baqarah ayat 221

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Ayat ini merupakan panduan dalam kriteria jodoh yang baik khususnya bagi anda yang sedang jatuh cinta. Sebagai contoh jika jatuh cinta pada wanita musyrik yang mempunyak harta berlimpah serta di sisi lain ada hamba sahaya atau budak yang beriman, maka dalam hal ini Allah SWT menyatakan jika hamba sahaya yang memiliki iman lebih baik. Sehingga nantinya kita akan dijadihkan dengan pasangan yang baik khususnya dalam segi keimanan dan dijauhkan dari cinta beda agama menurut Islam.

 1. Surah An Nur ayat 32

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Membaca ayat diatas maka bisa dijadikan pendorong yang baik bagi wanita dan pria yang sedang jatuh cinta dalam diam menurut Islam dan belum menikah sehingga bisa dijauhkan dari perbuatan yang mendekati zina dan menjaga kesucian yakni dengan akhir baik menuju pernikahan.

 1. Surah Ar Rum ayat 21

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

 1. Surah Al Furqan ayat 74

“Dan orang orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”

 1. QS 25:74

“Rabbana hablana min azwaajina, wa dzurriyyatina qurrata a’yuniw, waj’alna lil muttaqiena imaamaa.”

“Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami jodoh-jodoh kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”

Sudah sepantasnya kita lebih sering membacakan ayat diatas saat sedang merasa jatuh cinta serta merasakan rindu dalam Islam, agar nantinya bisa dijodohkan seseorang yang terbaik sekaligus tetap berjalan di jalan kebenaran yakni Allah SWT dan dijauhkan dari segala macam dosa berat seperti zina dan sebagainya.

 1. Doa Agar Tidak Salah Dalam Mencintai

“ Alloohul Kaafi Robbunal Kaafii Qoshodnal Kaafii Wajadnal Kaafii Likullin Kaafii Kafaanal Kaafii Wa Ni’mal Kaafii Alhamdu Lillaahi Allaahumma ‘Aththif Quluubal ‘Aalamiina Bi_Asrihaa ’Alayya Wa Albisnil Qobuula Bisyalmahat “.

“Allah Dzat yang Maha Mencukupkan, Robb kami yang Maha Mencukupkan, kami bermaksud kepada Dzat yang Maha Mencukupkan, kami temukan Dzat yang Maha Mencukupkan kepada setiap sesuatu yang mencukupkan telah mencukupkan kepada kami Dzat yang Maha Mencukupkan dan Dia-lah sebaik-baik Dzat yang Maha Mencukupkan, segala puji bagi Allah, Ya Allah condongkanlah semua  hati makhluk alam ini seluruhnya kepadaku, dan berilah pakaian penerimaan dengan ‘syalmahat’ “.

 1. Doa Memohon Jodoh Terbaik

Allahumma Inni As Aluka, Bi Haibati Adhamatika, Wabi Sathwati Jalaalika An Taj’ala Mahabbatii Fii Qalbii … (Sebutkan orang yang dimaksudkan), Wa Alqil Mahabbata Wal Mawad Data Fii Qalbihi Wa  Aththifhu, Alayya Bi Fadhlika Yaa Kariim,

Ya Allah,sesungguhnya aku meminta kepada-Mu, berkah wibawa keagungan-Mu, dan amukan keluhuran-Mu, agar Kau jadikan kecintaan di dalam hati … (Sebutkan orang yang dimaksudkan). Dan resapkanlah kecintaan dan kasih sayang terhadapku di dalam hatinya. Dan cenderungkan ia padaku lewat anugerah-Mu.Wahai Dzat yang Maha Mulia.

 1. Doa Memohon Bimbingan Allah Mengenai Cinta

Allohumma inni as-aluka hubbaka, wa hubba man yu-hibbuka, wa hubba kulli ‘amalin yushi-luni ila qurbika, wa an taj ’alaka ahab-ba ilayya mima siwaka, wa an taj’ala hubbi iyyaka qaidan ila ridhwânika, wa syawqi ilayka dzaidzan ‘an ‘ishyânika, wamnun binna-zhari ilayka ‘alayya, wanzhur bi’aynil, wuddi wal ‘athfi ilayya, walaa tashrif ‘annii wajhaka, waj’al-nii min ahlil is’aadi wal khuzhwati ‘indaka yaa Mujiibu yaa Arhamar raa-himiin.

Ya Allah, hamba memohon cinta-Mu, cinta seorang yang mencintai-Mu, dan cinta amal yang membawaku ke samping-Mu. Jadikan Engkau lebih aku cintai dari pada selain-Engkau. Jadikan cintaku pada-Mu dapat membimbingku pada ridho-Mu. Jadikanlah kerinduanku pada-Mu sehingga mencegahku dari maksiat. Anugrahkanlah padaku pandangan-Mu.Tataplah diriku dengan pandangan kasih sayang. Jangan palingkan wajah-Mu dariku. Jadikanlah aku di antara para penerima anugerah dan karunia-Mu. Wahai Dzat yang Maha Pemberi Ijabah. Ya Arhamar rahimin.

 1. Q.S.17 (Al Isra’) ayat 80

“Ya Tuhan-ku, masukkanlah dengan cara yang baik dan keluarkanlah (pula) aku dengan cara keluar yang baik dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong”.

 1. Q.S.16 (An Nahl) ayat 78

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”.

Demikian beberapa doa yang bisa para muslim dan muslimah panjatkan saat merasakan jatuh cinta satu sama lain. Doa doa tersebut disinyalir bisa membantu menjaga hawa nafsu tidak keluar jauh dan tetap terjaga dalam pondasi agama yang kokoh.

fbWhatsappTwitterLinkedIn