3 Doa Awal Muharram (Tahun Baru Hijriyah)

√ Islamic Base Pass quality & checked by advisor, read our quality control guidelance for more info

Muharram menjadi bulan pertama di dalam tahun Islam atau Hijriah. Sebelum Rasulullah hijrah dari Mekkah perkiraan bulan dibuat mengikuti tahun Masehi. Hijrah Rasulullah memberikan kesan yang mendalam bagi umat Islam dan pada asasnya merupakan bulan yang diharamkan atau dipantangkan untuk melakukan peperangan atau pertumpahan darah. Ada beberapa doa awal Muharram yang bisa dibacakan dalam rangka menyambut masuknya bulan Muharram tersebut seperti yang akan kami ulas berikut ini.

Saat zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan Abu Bakr, kaum muslimin belum mengenal tahun baru Hijriyah dan masih memakai kalender qamariyah untuk acuan kegiatan dan juga pencatatan sejarah mengikuti kalender yang sudah dipakai masyarakat Arab sebelum Islam. Sampai akhirnya pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ‘anhu pada tahun ketiga beliau menjabat sebagai khalifah, Ia mendapat surat dari Abu Musa al-Asya’ari radhiyallahu ‘anhu yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur untuk daerah Bashrah. Dalam surat tersebut, Abu Musa berkata

“Telah datang kepada kami beberapa surat dari amirul mukminin, sementara kami tidak tahu kapan kami harus menindaklanjutinya. Kami telah mempelajari satu surat yang ditulis pada bulan Sya’ban. Kami tidak tahu, surat itu Sya’ban tahun ini ataukah tahun kemarin.”

Setelah itu, Umar mengumpulkan para sahabat di Madinah dan beliau juga meminta, “Tetapkan tahun untuk masyarakat yang bisa mereka jadikan acuan”.

Artikel terkait:

1. Doa Awal Tahun Dibaca Ba’da Maghrib

Doa ini dibacakan tiga kali saat memasuki tanggal 1 Muharram, bisa dilakukan selepas maghrib atau sesudah maghrib. Dengan doa ini, kita sebagai mu’min memohon pada Allah SWT supaya dalam memasuki tahun baru ini bisa meningkatkan amal kebajikan dan juga ketaqwaan.

Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Alhamdulillahirabbil alamiin. Wa shallallaahu ‘alaa (sayyidinaa) Muhammadin asrofil mursaaliin wa ‘alaa ‘aalihi wa shahbihii ajmain.

Allaahumma antal-abadiyyul-qadiimul-awwalu, wa ‘alaa fadhlikal-‘azhimi wujuudikal-mu’awwali, wa haadza ‘aamun jadidun qad aqbala ilaina nas’alukal ‘ishmata fiihi minasy-syaithaani wa auliyaa’ihi wa junuudihi wal’auna ‘alaa haadzihin-nafsil-ammaarati bis-suu’i wal-isytighaala bimaa yuqarribuni  ilaika zulfa yaa dzal-jalaali wal-ikram yaa arhamar-raahimin, wa sallallaahu ‘alaa (sayyidina) Muhammadin wa ‘ alaa ‘ aalihi wa shahbihii wa sallam. Walhamdulillahirrablil alamiin

Arti:

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya. Ya Allah Engkaulah Yang Abadi, Dahulu, lagi Awal. Dan hanya kepada anugerah-Mu yang Agung dan Kedermawanan-Mu tempat bergantung. Dan ini tahun baru benar-benar telah datang. Kami memohon kepada-Mu perlindungan dalam tahun ini dari (godaan) setan, kekasih-kekasihnya dan bala tentaranya. Dan kami memohon pertolongan untuk mengalahkan hawa nafsu amarah yang mengajak pada kejahatan, agar kami sibuk melakukan amal yang dapat mendekatkan diri kami kepada-Mu wahai Dzat yang memiliki Keagungan dan Kemuliaan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya dan sahabatnya. Dan Segala puji milik Allah, Tuhan seluruh alam. Amin yaa rabbal ‘alamin Semoga Allah SWT mengijabah doa-doa kita. Amin.

Artikel terkait:

2. Doa Awal Tahun Kedua

Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Alhamdulillahirabbil alamiin. Wa shallallaahu ‘alaa (sayyidinaa) Muhammadin asrofil mursaaliin wa ‘alaa ‘aalihi wa shahbihii ajmain.

Antal-abadiyyul-qadiimul-awwalu, wa’alaa fadhikal-azhimi, wujuudikal-mu[awwali, wa haddza ‘aamun jadidun qad agbala ilaina. Nas’alukal ‘ishmata fiihi minasy-syaithaani wa auliyaa’ihi wa junuudihi, wal’auna ‘alaa haadzihin-nafsil-ammaarati bis-suu’i wal-isyitighaala, bimaa yuqarribuni olaika zulfa yaa dzal-jalaali wal-ikram yaa, arhamar-raahimin, wa sallallaahu ‘alaa sayyidina Muhammadin nabiyyil, ummiyyi wa ‘alaa aalihi wa shahbihii wa sallam.

Arti:

Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, semoga Allah tetap melimpahkan rahmat dan salam [belas kasihan dan kesejahteraan] pada junjungan dan penghulu kita Muhammad beserta keluarga dan sahabat Beliau.

Ya Allah, Engkau Dzat Yang Kekal, yang tanpa Permulaan, Yang Awal [pertama] dan atasu kemurahan Mu yang agung dan kedermawanan Mu yang selalu berlebih, ini adalah tahun baru telah tiba. Kami mohon kepada Mu pada tahun ini agar terhindar [terjaga] dari godaan syetan dan semua temannya serta bala tentara [pasukannya] dan [kami mohon] pertolongan dari godaan nafsu yang selalu memerintahkan [mendorong] berbuat kejahatan, serta [kami mohon] agar kami disibukkan dengan segala yang mendekatkan diriku kepada Mu dengan sedekat-dekatnya. Wahai Dzat Yang Maha Luhur lagi Mulia, wahai Dzat Yang Maha Belas Kasih.

Artikel terkait:

3. Doa Awal Tahun Imam Ghazali

Diceritakan dari Imam Hijatul Islam Muhammad Al Ghazali qaddasallaahu Ta’ala sirrahuu, beliau berkata, “Aku berada di Makkah Musyarrafah pada awal tahun baru Hijriyah dalam keadaan aku melakukan thawaf, maka terbisik di hatiku ingin melihat Nabi Khadhir ‘alaihissalam pada hari itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta’ala mengilhamkan kepadaku sebuah doa, maka akupun berdoa kepada Allah Ta’ala agar mengumpulkan diriku dengan beliau pada hari itu.

Belum selesai aku berdoa, muncullah kepadaku Nabi Jhadhir ‘alaihissalam di tempat thawaf dan akupun berthawaf bersama belaiau usai dari thawafnya lalu aku duduk sambil memandangi Baitullah yang mulia. Beliau menoleh kepadaku seraya berkata, Wahai Muhammad, apa gerangan yang mendorongmu memohon kepada Allah ‘Azza wa jall agar mengumpulkan aku denganmu pada hari ini di tanah haram yang mulia ini?. Maka akupun menjawab, wahai tuanku ini adalah tahun baru, aku ingin agar bisa megikutimu dalam menyambutnya dengan sebagian dari ta’abbud dan tadharru’mu.

Beliau berkata lagi, Shalatlah dengan sempurna dan akupun berdiri melakukan shalat sebagaimana yang beliau perintahkan kepadaku. Ketika aku usai dengan semuanya, beliau berkata, berdoala dengan doa ma’tsur ini, doa yang mengumpulkan kebaikan dan keberkahan.

Bismillaahirrahmaanirrahiim, Alhamdulillaahi rabbil ‘aalamiin, allaahuma innii as’aluka bika an tushalliya wa tusallima ‘alaa sayyidinaa Muhammadin wa ‘alaa saa’iril anbiyaa’i wal mursaliin wa ‘alaa aalihim wa shahbihim ajma’iin.

Wa an taghfira lii maa madhaa wa tahfazhanii fiima baqiyayaa arhamarraahimiin. Allahumma haadzihii sanatun jadiidatun muqbilatun lam a’mal fibtidaa’ihaa amalan yuqarribunii ilaika zulfaa ghaira tadharru’ii ilaika. Fa asaluka an tuwaffiqanii limaa yurdhiika ‘anni minal qiyaami bimaa laka ‘alayya min thaa’atika. Wa alzimniyal ikhlaasha fiihi liwajhikal kariimi fii ‘ibaadatika wa as’aluka itmaama dzaalika ‘alayya bifadhlika wa rahmatika. Allaahumma inni as’aluka khaira haadzihissanatil muqbilati yumnahaa wa yusrahaa wa amaanahaa wa salaamatahaa, wa a’uudzu bika min syuruurihaa wa shuduurihaa wa ‘usrihaa wa khaufihaa wa halakatihaa

Wa arghabu ilaika an tahfazha ‘alayya fiihaa diiniyalladzii huwa ‘ishmatu amrii. Wa dunyaayallatii fiihaa ma’aasyii, wa tuwaffiqanii fiihaa ilaa maa yurdhiika ‘annii fii ma’akadii, yaa akramal akramiin wa yaa arhamarraahimiin, wa shallallaahu ‘alaa sayyidinaa muhammadin wa ‘alaa aalihii wa shahbihii wa sallam.

Arti:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Ya Allah, aku memohon Mu dengan Mu supaya Engkau mencurahkan rahmat dan salam atas junjungan kami Nabi Muhammad dan semua para Nabi dan para Rasul keluarga mereka dan shahabat mereka semuanya. Dan supaya Engkau mengampuniku dosa yang telah lalu dan menjagaku dari apa yang tersisa. Wahai Dzat Yang mengasihi diantara yang mengasihi.

Ya Allah, ini adalah tahun yang baru datang, sementara aku pada awal tahun tersebut sama sekali tidak melakukan amal yang dapat mendekatkan diriku kepada Mu sedekat-dekatnya kecuali permohonanku kepada-Mu. Maka aku bermohon kepada-Mu agar supaya Engkau berkenan menolongku kepada apa apa yang menjadikan keridha’an-Mu kepadaku yaitu menjalankan kewajiban taat kepada-Mu. Dan tetapkanlah aku ikhlas dalam menjalankannya hanya karena Dzat-Mu yang mulia di dalam berubadah kepada-Mu.

Dan aku memohon kepada-Mu dapat meyelesaikannya dengan anugerah dan rahmat Mu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan ini tahun yang datang, kanan dan kirinya, keamanan dan keselamatannya. Dan aku berlindung dengan-Mu dari keburukan, permulaan, kesulitan, ketakutan dan kerusakan tahun ini.

Aku bersungguh sungguh memohon kepada-Mu agar Engkau menjaga untukku pada tahun ini agamaku yang merupakan penjaga urusanku dan duniaku yang menjadi tempat mata pencaharianku. Dan Engkau menolongku di dalam tahun ini apa apa yang meridhakan-Mu terhadapku di tempat kembaliku. Wahai Dzat Yang paling Mulia diantara yang mulia, Wahai Dzat Yang mengasihi diantara yang mengasihi, semoga Allah mencurahkan rahmat dan salam atas junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga dan shahabat beliau.

Artikel terkait:

Fadhilah Membaca Doa Awal Tahun

Dalam sebuah riwayat dikatakan, “Barangsiapa yang membaca doa awal tahun hijriyah dengan bersungguh-sungguh maka Allah akan memberikan perlindungan dan pertolongannya dari segala macam bencana dan godaan setan. Sehingga dalam tahun itu akan membawa perubahan, kebahagiaan dan ketentraman lahir dan bathin. Allah juga mengutus dua malaikat yang selalu menyertainya agar tidak terjerumus ke dalam tipu daya setan dan terhindar dari fitnahnya serta nafsu angkara murka yang dapat membawa kepada kehancuran dirinya.

Demikianlah pembahasan kali ini mengenai beberapa doa awal Muharram yang bisa dibacakan sehingga dapat bermanfaat khususnya bagi yang mengamalkan doa tersebut.

fbWhatsappTwitterLinkedIn