11 Keutamaan Doa Kanzul Arasyi yang Luar Biasa

√ Islamic Base Pass quality & checked by advisor, read our quality control guidelance for more info

Sebelum kita ketahui keutamaan doa kanzul Arasy, mari kita baca dulu doa ini yang telah dipindah dari tulisan arab ke latin:

Bismillahir Rahmaanirrohiim, Laa ilaha illa Allah 2x , Laa ilaha illa Allah al maliikul khaqqul mubiin , Laa ilaha illa Allah al khakamul ‘adlul mubiin , Laa ilaha illa Allah Robbu abaainal awwaliin, Laa ilaha illa Anta subhaanaka inni kuntu minadzzoolimiin. Laa ilaha illa Allah wahdahu laa syariika lahu. Lahul mulku walahul khamdu yuhyii wayumiitu wahuwa khayyun daaimun laa yamuutu abada biyadihil khoir wailaihil mashir wa huwa ‘ala kulli syai’in qodiir. Wa bihi nasta’in wala haula wa laa quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘adziim.

Laa ilaha illa Allah syukron lini’matih, Laa ilaha illa Allah iqrooron birubuubiyyatih, sybhaanallahi tanziihan li’adzomatihi. As-alukallahu bikhaqqismikal maktubi ‘ala jabhati isroofiila ‘alaika yaa Robbi. Wa bikhaqqismikal maktuubi ‘ala kaffi ‘azroiila ‘alaika yaa Robbi. Wa bikhaqqismika alladzi sammayta bihi munkaron wa nakiiron alaika ya robbi. Wa bikhaqqis mika wa asroori ‘ibaadika alaika yaa robbi, wa bikhaqqismikalladzi tamma bihil islaam alaika ya robbi. Wa bikhaqqismikalladzi talqoohu aadamu lamma habatho minal jannati fanaa daaka falabayta du’aa ahu ‘alaika ya Robbi, wa bikhaqqiismika lladzi naa daka bihi syi’tu alaika yaa robbi. Wabikhaqqismika ladzi qowwaytu bihii khamalahul ‘arsyi alaika yaa Robbi. Wa bikhaqqismikal maktuubaati fiitaurooti wal injiili wazzabuuri wal furqooni alaika yaa Robbi,  wa bikhaqqi asmaaika ila muntaha rohmatika ala ‘ibaadika ‘alaika yaa Robbi. Wa bikhaqqi tamaami kalaamika ‘alaika yaa Robbi. Wa bikhaqqismikalladzi nadaika bihi ibroohiimu faja’altannaro ‘alaihi bardan wa salaaman ‘alaika ya robbi. Wabikhaqqismikalladzii naa daaka bihii Ismaa’iilu fanajjaytuhu minadzabkhi ‘alaika ya Robbi.

Wa bikhaqqismikalladzi naa daa ka bihi iskhaaqu faqodhoyta khajatahu ‘alaika yaa Robbi. Wa bikhaqqismika lladzi naa daa ka bihi huudun alaika ya Robbi. Wa bikhaqqismika lladzi da’aaka bihi ya’quubu farodadta ‘alaihi bashorohu wawaladahu yuusufa ‘alaika yaa Robbi. Wabikhaqqismikalladzi naadaka bihiidaawuudu faja’altahu kholiifata fil ardhi wa alanta lahul khadiida fii yadiihi ‘alaika ya Robbi. Wa bikhaqqismikalladzi da’aaka bihi sulaimaanu fa’a’thoytahu mulkal ardli ‘alaika ya Robbi. Wa bikhaqqismikalladzi naadaaka bihii ayyubu fanajjaytahuminal ‘ammilladzi kaana fiihi ‘alaika yaa Robbi. Wa bikhaqqismikalladzi naadaaka ‘isaabnu maryam faakhyaytu lahul mauta ‘alaika yaa robbi. Wabikhaqqismikalladzi naadaka bihi muusa lamma khothobaka ala thuri alaika ya robbi.

Wabikhaqqismika lladzi naadatka bihi asiyyatumroatu fir’auna farozaqtahal jannata ‘alaika ya Robbi. Wa bikhaqqismikalladzi naadaaka bihi banuu isrooila lamma jaawazuul bahro alaika ya robbi. Wa bikhaqqismikalladzi naadaaka bihil khodhiiru lamaa massya ‘alal maa i alaika ya robbi. Wa bikhaqqismikalladzii naa daaka bihi muhammaun shollallahu alaihi wasallam yaumal ghoorifanajjaytahu ‘alaika ya Robbi. Innaka antalkariimul kabiiru. Wa khasbunallah wa ni’mal wakiilu wa laa khaula wa laa quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘adziim. Wa shollallahu ‘ala sayyidina muhammadin wa ala aalihi wa sohbihi wa saallam.

Berdasarkan doa diatas, seluruh nabi-nabi disebutkan seperti ismail, ibrahim, yusuf, dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, asiyah istri fir’aun juga disebutkan. Itu tandanya yang disebut dalam doa ini adalah orang-orang yang beriman dan disebutkan dalam al quran serta memiliki kontribusi yang tingga terhadap agama Allah. Pada awal doa ini, dilakukan pengulangan kata “laa ilaaha illaallah” yang menguatkan iman bahwa tidak ada Tuhan selain Allah.

Berikut adalah Keutamaan Doa Kanzul Arasyi ini sangat banyak diantaranya adalah sebagai berikut:

 1. Meningkatkan iman kepada Allah – Seperti pengulangan Laa ilaah Illa Allah pada awal doa serta pujian-pujian untuk Allah
 2. Meningkatkan kimanan kepada para Nabi – Dalam doa diatas, banyak kata yang dapat mengingatkan kita pada kisah nabi sebperti ibrahim, ismail, muhammad, dan lain-lain.
 3. Diampuni dosanya oleh Allah bagi yang membaca doa ini .dan hal hal yang menghapus amal ibadah.
 4. Jika sering mambacanya, maka Allah akan memberikan cahaya terang diwajahnya seperti cahaya bulan pada malam ke 14 bulan-bulan hijriyah.
 5. Akan dimudahkan dalam melewati sirotol mustaqim pada hari kiamat seperti kilat yang menyambar.
 6. Dapat membantu menyehatkan orang yang sakit jika dibacakan doa ini.
 7. Dikabulkan doa dan hajatnya bagi yang istiqomah dalam membaca doa ini.
 8. Bagi yang membaca doa ini akan ditulis pahalanya seribu kali.
 9. Dikuatkan imannya sebagaimana bacaan-bacaan yang mengandung pengingat dan penguat iman.
 10. Dijauhkan dari kekafiran. Jika kita sering membaca doa ini, maka akan dijauhkan dari kekafiran sebagaimana dikuatkannya iman kita.
 11. Dapat menjadi pengkabulan apa saja. Jika membaca doa kanzul arasyi kemudian berdoa dikabulkan apa saja dan dilancarkan urusannya, maka insya Allah akan terkabul

Sebenarnya sangat banyak sekali doa kanzul arasyi jika dibacakan faedahnya, misalnya mengingatkan pada kisah nabi musa, kisah nabi Isa, kisah istri fir’aun, kisah ismail, kisah Ibrahim, kisah ya’qub, yusuf, dan lain-lain sebgaimana yang tercantum dalam doa itu. Maka ketika kita membacanya dengan hati yang ikhlas dan lapang serta tenang dan menghayati, maka Insya Allah banyak sekali yang akan kita dapatkan. Seperti hikmah-hikmah dan kebahagiaan hati. Kebahagiaan hati akan kita dapatkan tatkala kita merasa nikmat terhadap Islam dan merasa nikmat mengenal Allah lebih dalam. Seperti kaum sufi.

Baca juga artikel lainnya yang berhubungan dengan islam

fbWhatsappTwitterLinkedIn